[website erstellen] [Web-Seite Software] []

Stichting Universeel Leven NL

Postbus 1201

D - 97828 Marktheidenfeld

 

Kamer van Koophandel Den Haag: 41154403


E-mail: info@het-woord.nl

  

De betreffende hokjes in de verschillende rubrieken aanklikken,

dan naar: -Bestelling opgeven-


Geestelijke boeken om ethisch-morele waarden te leren bereiken

Ware liefde is de oerkracht, die allen en alles verenigt


Over ons


Ten allen tijde sprak God door profeten tot de mensen. Door het profetische woord voor deze tijd doet Hij het weer. Nu neigt de hemel zich naar de aarde. De Christus-Gods-Geest spreekt weer tot de mensen van alle culturen wereldwijd. Hij spreekt duidelijk en toont hen, die Zijn woord horen en in hun leven toepassen, de weg naar een vrijer, bewuster en gelukkiger leven.


Christus maakt waar, wat Hij als Jezus van Nazareth heeft aangekondigd: „Veel heb Ik jullie nog te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet dragen. Als echter de Geest der waarheid zal komen, zal Hij jullie in alle waarheid leiden“. Dit gebeurde en gebeurt sinds meer dan 35 jaar door Gabriële, de profetes en afgezante van God.


Het woord van de vrije, universele Geest, wordt door talloze openbaringen, scholingen en uitleg de mensen van alle culturen als handreiking aangeboden, voor een verantwoordbewust, ethisch en moreel leven.


Het profetische woord van deze tijd sluit aan bij het oerchristendom en de leer van de Bergrede en de Tien Geboden van God, vrij van tradities en uiterlijke religies. Het is niet het woord van de kerk, maar van de vrije Geest.

God biedt ons mensen de mogelijkheid om de waarheid te ervaren, bijv. over de betekenis, de zin en het doel van het leven van ieder persoonlijk.


Deze universele leer omvat de kosmische samenhangen van al het leven en toont ons de weg naar eenheid onder de mensen en met natuur en dieren.


Als basis geldt de Gouden Levensregel, ook voor onze medeschepselen, de dieren:

„Wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet“ of „Wat jij wilt, dat een ander voor je doet, doe dat eerst voor hem“.

bestellen                                                              ISBN 978-3-89201-258-0 - 110 blz. - € 7,00 plus verzendkosten

Het woord van de Christus Gods aan de mensheid, voordat deze wereld vergaat.

Geloof, vertrouw, hoop en duld. Ervaar zelf de korte Innerlijke Weg, die de Christus Gods door Gabriële, Zijn profetes en afgezante, openbaarde in eenvoudige, duidelijke woorden, gegeven voor alle mensen, die naar God verlangen en naar een vervuld en gelukkig leven

in vrijheid. Een geschenk van God aan Zijn mensenkinderen.

bestellen                                                                                                                                    15 blz. GRATIS

Uit de gelijknamige tv-zending door Gabriële.

Wat ik graag wil is: "voor God pleiten, niet voor mij, niet voor een traditionele gemeenschap, alleen voor God.

Ik wil Hem dicht bij mijn medemensen brengen. Ik heb God, het leven, diep in mijn ziel gevonden en ik weet: Hij heeft ons allen lief, want Hij heeft ons als onze eeuwige Vader in het hart geschouwd en geschapen.

Hij is in de natuur. Hij is het leven, het licht, in ieder dier, in elke plant, in elke steen, in elke machtige boom. God is in de oerbasis van je ziel. God is met jou en in jou".

bestellen                                                    ISBN 3-89201-211-3 - 154 blz. - € 14,80 incl. BTW plus verzendkosten

Gabriële kent ons mensen, kent ons denken en leven en ook onze nood – en zij schouwt dieper. Zij ziet, hoe de mens gevangen zit in illusies en voorstellingen, in wensen en verlangen naar liefde, geluk en geborgenheid, die hem telkens weer in een impasse van teleurstelling brengen, van eenzaamheid en verbittering.

Opdat we de weg vinden uit dit schier eindeloze dilemma, schreef zij dit boek. 
Zij toont aan, waarom de mens het doel van zijn hoop in deze wereld steeds weer ontglipt: de wortels van zijn verlangen liggen dieper.

Daaruit blijkt ook, waar de vervulling van zijn verlangens te vinden is. 
Iedereen die wil, kan de diepgaande verklaringen van Gabriële uit de goddelijke Wijsheid volgen en bijv. leren, hoe hij het leven in de eenheid, God, kan ervaren en in de innerlijke stilte kan komen, God in zichzelf te ontmoeten en zo de stappen te doen, die tot het ware, blijvende geluk leiden.

bestellen                                                      ISBN 3-89201-120-6 157 - blz. - € 8,50 incl. BTW plus verzendkosten

Het leven maakt de mens innerlijk rijk, als hij de dagimpulsen waarneemt en ernaar leeft. Elke dag schenkt ons een overvloed aan mogelijkheden en brengt de energie ter verandering, de kans, het leven een positieve wending te geven. Zijn dag en zijn toekomstige dagen bepaalt ieder persoonlijk. In dit boek met geestelijke hulp, telkens voor de morgen, de middag en de avond, toont Gabriële ons, hoe we van onze dag het beste kunnen maken, hoe we tot vrede met onszelf en met onze naaste en tot een van binnenuit vervuld leven kunnen komen. Suggesties, aanwijzingen – en de bemoediging, deze in de daad om te zetten.

Zij spreekt ons rechtstreeks als haar broeder, haar zuster aan en geeft ons moed voor een actieve, geestelijke levensbeheersing, die ons kan bevrijden van wat ons bedrukt, die ons vrede met onszelf en met onze medemensen geeft, hoop, frisse moed en kracht en voor degene, die het serieus wil, de ommekeer naar een leven dat van binnenuit vervuld is.

Enkele onderwerpen:

Handel overeenkomstig je inzicht – In alles is Gods hulp – Spreek bewust! – Bevestig het goede in jezelf en in je naaste - Put kracht door in te dalen in de basis van je ziel - Wil je God behagen of de mensen? - Je kunt je noodlot keren – Geen zondaar hoeft te vertwijfelen - Communicatie met de elementen is verbinding met God – en zo meer.

bestellen                                                                                        65 blz. - € 4,50 incl. BTW plus verzendkosten

Ons geschonken door de cherubijn van de goddelijke Wijsheid, op aarde broeder Emanuel genaamd, bevat de uitdrukkelijke aanwijzing, dat de mens zich op geen enkele manier moet kastijden. Ieder zelfkastijding, ongeacht of deze voeding, drank, kleding, behuizing of wat dan ook betreft, heeft haar bijwerkingen.

Elke kastijding brengt op de duur ontevredenheid teweeg. Vaak geeft zij aanleiding tot afgunst, strijd en vijandigheid. Er wordt dus gezegd: verander van vandaag op morgen je eetgewoonten. Er wordt niet gezegd: hecht geen waarde meer aan mooie kleding en een mooi huis – maar er wordt gezegd: verander geleidelijk aan je gezindheid en je levenswandel!

Plaats tegenover negatieve gedachten edele gedachten! Vergeef je naaste en vraag om vergeving! Spreek geen kwaad over je naaste, laster niet over hem! Wie tegen zijn naaste is, in gedachten, woord en daad, is tegen God, omdat in ieder mens God, het leven is. Wie tegen zijn naaste is, is in strijd met het leven, met de wet, met God. Veredel eerst je denk- en spreekwijze! Wen je aan, in alles het goede te zien!

Zie in, dat de gaven, het voedsel, van de grootste gever komen, van God. Dank en neem ze met eerbied voor het leven in je op, dan zal je gezindheid vanzelf veranderen je lichaamsstraling wordt fijner, je zinnen worden reiner.

Dan pas je je voeding vanzelf aan en je zult steeds minder vlees en vis tot je nemen, totdat deze voedingswijze als het ware vanzelf verandert. In de loop van je innerlijke ontwikkeling zul je ook het nemen van sterke drank geleidelijk nalaten en je meer tot de natuur wenden, die voor jou alles ter beschikking heeft.

In dit boek vindt de lezer korte uiteenzettingen, een naslagwerk, dat aan iedereen inzicht kan geven in wat en wie hij is. Goede wensen uit de goddelijke wereld begeleiden hem. Gods leiding ervaart eenieder, die zijn wezen veredelt en zijn natuur vergeestelijkt. Niet op basis van fanatisme, maar op de grondslag van geestelijk denken en handelen ontwaakt het ware, edele mensdom. Daardoor verruimt het bewustzijn zich: ziel en mens veredelen zich en worden geleidelijk één met het Goddelijke.

bestellen                                                        ISBN 3-89201-117-6 - 47 blz. - € 2,50 incl. BTW plus verzendkosten

Met dit boekje wordt het leven echt interessant! Want als we ervaren, dat elke emotie, iedere beweging, elke uiting ons innerlijke leven weerspiegelt, wordt de dag een concrete levensschool, waarin we onszelf herkennen en ons ten positieve kunnen veranderen. Door zijn gedrag laat de mens zien, wie hij is. Hij blijft zolang gebonden aan zijn menselijke neigingen, aan zijn persoonlijke ik, tot hij naar hogere idealen en waarden streeft.

Juist wat dat betreft is dit boek een waardevolle hulp. De lezer ervaart, hoe hij zijn zintuigen en gedrag kan verfijnen; wat betreft onze gedachten en woorden, ons gedrag bij het eten, onze kleding, onze woning. We kunnen in het uiterlijke beginnen, om dan de ware innerlijke waarden in ons te ontwikkelen. Om tot de hoogste ethiek en moraal te komen, zal de mens eerst zijn gedachten ordenen en in alles het positieve zien, ook in het schijnbaar negatieve. Hij zal moeite doen, zijn naaste als zijn broeder te zien en hem welgezind zijn. Hij zal in alle levensvormen, zowel in het dier als in de plant, het geestelijke leven herkennen, dat alles, wat leeft in stand houdt.

Daardoor wenden zijn zintuigen zich naar binnen. De adel van de ziel begint te ontluiken en te rijpen. Deze levenswijze door een positieve afstemming van gedachten en gevoelens bewerkstelligt, dat de mens geleidelijk de grove voeding als vlees en vis, wijzigt in de gaven, die de natuur hem schenkt. Hij zal dit niet van vandaag op morgen doen, maar geleidelijk.

Het veranderen van voeding is net als andere uiterlijke veranderingen een stap – maar het belangrijkste is, de gedachten te veredelen, opdat de mens weer worden kan, wie hij in zijn innerlijk is: een kind van God op aarde.

bestellen                                                              ISBN 978-3-89201-258-0 - 110 blz. - € 7,00 plus verzendkosten

Het woord van de Christus Gods aan de mensheid, voordat deze wereld vergaat.

Geloof, vertrouw, hoop en duld. Ervaar zelf de korte Innerlijke Weg, die de Christus Gods door Gabriële, Zijn profetes en afgezante, openbaarde in eenvoudige, duidelijke woorden, gegeven voor alle mensen, die naar God verlangen en naar een vervuld en gelukkig leven

in vrijheid. Een geschenk van God aan Zijn mensenkinderen.

bestellen                                                      ISBN 3-89201-016-1 - 120 blz. - € 4,50 incl. BTW plus verzendkosten

De Bergrede is een uittreksel uit het boek »Dit is Mijn woord. Alfa en omega. Het evangelie van Jezus. De Christusopenbaring, die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen.« Het is een werk voor alle naar het geestelijke strevende mensen.

Jezus van Nazareth stond met beide benen op de grond. Zijn leven was bescheiden en eenvoudig. Hij leefde de geboden van God – Zijn voorbeeld kan voor ons een maatstaf voor ons leven zijn. In dit boekje brengt Christus zelf ons via het profetische woord Zijn eenvoudige leer bij.

Concrete levensaanwijzingen voor een leven volgens Gods wetten in het dagelijkse leven:

Hoe gedraag ik mij juist t.o.v. mijn naaste?

Hoe kom ik God in mijn naaste nader?

Hoe kan ik mijn leven veranderen, om vredelievend, evenwichtig en dynamisch te zijn?

Eenvoudige levensregels, zoals bijvoorbeeld »Wat je van je naaste verwacht, doe dat eerst zelf« en »Wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.«

Wie deze levensregels verwezenlijkt, ervaart de revolutionaire positieve werking in zijn leven.

De geboden van God door Mozes zijn een liefdegave en een levenshulp van de Eeuwige voor Zijn mensenkinderen, uittreksels uit de alomvattende eeuwige wet van de oneindigheid.

Wie deze geboden bewust begrijpt, zal erkennen: zonder het woord van God in praktijk te brengen, slijt de mens zijn leven, onwetend wie hij is en waarom hij in het tijdelijke zijn bestaan heeft.

De geboden van God helpen de mens om hogere ethische en morele waarden te bereiken, waardoor hij zich verfijnt in zijn denken, spreken en handelen.

Hij veredelt zijn zintuigen en ontwikkelt hogere levensperspectieven.

bestellen                                                 ISBN 978-3-00-042544-8 - 44 blz. - € 4,50 incl. BTW plus versendkosten

bestellen                                                    ISBN 3-89371-082-5 - 258 blz. - € 11,35 incl. BTW plus verzendkosten

Wij zijn op aarde, om weer goddelijk te worden! Christus heeft in onze tijd opnieuw een christelijke mysterieschool in het leven geroepen. In deze hogeschool van de Geest leert Zijn dienaar, de cherubijn van de goddelijke Wijsheid – op aarde broeder Emanuel genaamd – via het profetische woord de directe en kortste weg naar God.

De profetes van God, Gabriële van Würzburg, ging ons vooruit op dit steile en directe pad tot God, de weg van loutering en reiniging, de weg naar het kosmische bewustzijn, naar bewuste eenheid met God. Zij had daarbij veel te doorleven en te doorlijden. Daarom kan zij ons ook in alles begrijpen en ons bij onze ontwikkeling bijstaan – op onze weg naar het eeuwige, hemelse tehuis.

Door zelfkennis en verwezenlijking van de eeuwige wetten kunnen ziel en mens geestelijk rijpen. De naar God toestrevende mens, die zich geheel en al op het hoogste afstemt, ontwikkelt in zich stap voor stap de ware, onbaatzuchtige liefde – waardoor hij langzamerhand in het goddelijke bewustzijn ontwaakt, in die mate, waarop hij de bewustzijnsfasen in zichzelf ontsluit.

Dit goddelijke geschenk wordt aangeboden aan iedereen, die bereid is dit christelijke mystieke pad van de liefde tot God te gaan. Iedereen kan vrij beslissen.

Alleen: hij moet werkelijk kiezen en deze weg dan ook met zijn hele hart – uit liefde tot God – gaan. Want: wij zijn op aarde om weer goddelijk te worden.

bestellen                                                       ISBN 3-89201-116-8 - 169 blz.  € 6,80 incl. BTW plus verzendkosten

God is de liefde en wijsheid van de eeuwigheid. Hij zou daaraan al Zijn kinderen willen laten deelhebben – ook als deze uiterlijk ver van Hem in de duisternis van de materie en de valgebieden leven. Steeds meer mensen verlangen tegenwoordig naar innerlijkheid en waarheid, naar een leven, dat gedragen wordt door een diepergaand geestelijk weten; zij zoeken – zoals de mystici van alle tijden – naar God in zichzelf, naar het innerlijke koninkrijk, want de mens is de tempel van de Heilige Geest en God woont in hem.

De weg naar binnen wordt momenteel onderwezen in alle fasen en details, stap voor stap – in de christelijke mysterieschool in Universeel Leven. Christus, de Verlosser van alle mensen en zielen en de meester aller meesters riep deze hogeschool van de Geest in het leven door het profetische woord.

De eerste stap in deze christelijke scholing is de voorbereidende cursus »Oerchristelijke bewustzijnsontsluiting voor de weg naar binnen, naar het goddelijke zelf«. Hier worden in twaalf teksten van bewustwording en verinnerlijking, die uit de Geest Gods stammen, ziel en lichaam, voelen en denken, op God afgestemd – wat door vele waardevolle impulsen wordt ondersteund. Afstemming op God en verinnerlijking, zowel als verwezenlijking van de goddelijke wetten, bereiden ziel en mens voor op het innerlijke pad naar God.

Lichte, harmoniserende lichaamsoefeningen op passende muziek bewerken extra evenwicht van ziel en mens.

De eerste cursus in dit boek is het begin van de Innerlijke Weg in Universeel Leven, die stap voor stap leidt de mystieke eenheid met God, naar volmaaktheid, terug naar het hart van onze hemelse Vader.

bestellen                                                    ISBN 3-89371-254-2 - 296 blz. - € 13,60 incl. BTW plus verzendkosten

De weg in Christus is de mooiste weg, want wie hem waarachtig gaat, bemerkt ieder moment, dat Christus hem naderbij komt – hij voelt de innerlijke blijdschap groeien en hij komt in de diepe stilte, in de rust van het innerlijke Zijn. Daar is bemoediging, daar is kracht, daar werken liefde en vreugde.

Na de voorbereidende oerchristelijke bewustzijnsontsluiting I is de tweede stap in de mysterieschool van Christus in Universeel Leven de meditatieve weg van aanspreking. In dit boek leert de leerling in twaalf hoogtrillende meditaties het leiden van de etherkrachten in ziel en lichaam, ter genezing van ziel en mens.

In de meditatie worden door middel van doelbewust aanspreken de bewustzijnscentra opgewekt en bezield en daardoor de geestkracht versterkt, die via de bewustzijnscentra het fysieke lichaam binnenstroomt en naar de betreffende organen van het lichaam gestuurd wordt, die telkens met een van deze centra verbonden zijn.

In deze meditatieve weg van aanspreking ervaren we de opbouw van het geestelijke lichaam in de mens en leren haar werkwijze in het fysieke lichaam kennen. In deze samenhang leren we ook, hoe tengevolge van tegenstrijdig voelen, denken, spreken en handelen, de »innerlijke mens« verpoolt en waarom de mens ziek wordt en zijn lot hem achterhaalt.

We stemmen ons helemaal af op de innerlijke arts en genezer, Christus in ons, en brengen zo de hoge geestkrachten in ziel en mens versterkt tot stromen, zodat de goddelijke krachten zich kunnen ontwikkelen.

Zo kan de Geest Gods versterkt binnenstromen in ziel en lichaam – de levensenergie, waarin gezondheid, harmonie en innerlijke vervulling ligt.

bestellen                                                                                          77 blz.  € 4,50 incl. BTW plus verzendkosten

Levensaanwijzingen en steun op de pelgrimstocht naar de mens in God. In dit boekje geeft Gabriële ons mensen vanuit haar eigen ervaringen en belevenissen levensaanwijzingen en steun. Zij schrijft o.a.:

»In veel mensenharten leeft een onbevredigd verlangen naar de waarheid, een verlangen naar het wezenlijke, naar het verhevene, naar iets hogers, nog onbekend voor de »gewone« mens. Het is het goddelijke heimwee voor de ontwaakte ziel in de mens.

Het verlangen naar iets hogers, iets vrijers, naar iets verheveners komt uit de geestelijke gevoelens van ontheemdheid voort. De ontwaakte ziel herinnert zich haar eeuwige tehuis, waar zij uit voortkwam en waarheen de reis nu weer terugvoert. In het werk van de Heer ontmoet ik steeds weer zoekende zielen. Ze komen tot mij en willen te weten komen, of ik vanuit de waarheid spreek; of het werkelijk Christus, de waarheid, is, de liefde, waarnaar vele zielen hongeren. Ik kan mijn zoekende broeders en zusters telkens weer het volgende antwoord geven: de waarheid kan niet worden bewezen. De weg, die tot de eeuwige waarheid leidt, kan ik jullie door Zijn genade wijzen; de weg, die ikzelf mocht gaan en waarop ik een groot stuk heb afgelegd.«

Op deze weg, die rijk aan inzichten is, deed zij veel ervaringen op, welke zij ons in dit boekje als korte aanwijzingen en steun heeft geschonken.

bestellen                                                                                                                                   50 blz.  GRATIS

Hebben wij mensen werkelijk geloofd, dat het geen uitwerking zou hebben, als wij eeuwenlang onze woonplaneet, de aarde, steeds meer uitbuiten en verontreinigen en Gods schepselen, de dieren, op de schandelijkste manier minachten, mishandelen en doden? Dan hebben wij ons vergist, want nu heet het: de maat is vol – het is genoeg! Na al het gruwelijke, dat de mens de dieren en de natuur heeft aangedaan is nu de mens zelf aan de beurt. Wat dat betekent, laat de Profeet duidelijk en zonder compromissen zien. Wie zit er achter dit vernietigende handelen – en wie doet er mee? Het staat iedereen vrij, de indringende woorden van de profeet ter harte te nemen, om nog iets te veranderen – of te denken, dat dit alles hem niet aangaat. In ieder geval geldt:

Het is zoals het is. Er verandert niets meer aan de zaak, of men er nu in gelooft of niet.

Zo menigeen denkt: »Er bestaat geen God. Als er een almachtige en wijze hemelse Vader zou zijn, dan zou Hij hetgeen er momenteel allemaal aan negatiefs in de wereld gebeurt, niet toelaten.« Misschien heeft de kerkelijke overheid in het geheim dezelfde mening. De kerk scheept de waarheidszoekers hardnekkig af met het probate kerkelijke smoesje: »God laat niet in Zijn geheimen schouwen«.

Wat er echter met de dieren en de natuurrijken gebeurt, is geen geheim meer. Het is duidelijk, dat de mens de veroorzaker is van deze gruwelijkheden. En de mens zegt: »Waarom grijpt God niet in? Waarom helpt Hij niet?«

Wie zou God moeten helpen? Moet Hij de dieren en de natuur meer levenskracht geven, opdat ze de martelingen beter doorstaan en nog radicaler kunnen worden uitgebuit, uit winstbejag kunnen worden geslacht en vermoord? Daarmee zou Hij de »vorst van de wreedheid« helpen, die van de aarde een tranendal maakte. - Of moet God de mensheid ombrengen, net zoals de mens het met de dieren doet? In elk geval zouden de dieren dan met rust worden gelaten door de mensen! - Of moet God het menselijke organisme versterken, opdat dit nog meer onwetmatig voedsel en genotmiddelen, ziekteverwekkers, gif, genetisch gemanipuleerde substanties en de straling van de menselijke verdorvenheid zonder schade aankan? Moet Hij dus de aanhangers van de vorst van de onderwereld in hun van God verwijderde en goddeloze manier van doen ondersteunen? - Daarbij stelt zich de vraag: wie is niet zijn aanhanger?

Wie in de kerk aan de preek over de geheimen van God gelooft, heeft gekozen. Hij heeft echter niet God gekozen, want God spreekt tot de mensen vanaf het begin van de mensheid. God, de Geest van de oneindigheid, sprak steeds opnieuw door spreekbuizen tot de mensen. Hij sprak tot alle generaties. Hij openbaarde Zich door verlichte mannen en vrouwen en door profeten. Door Mozes gaf God, de Eeuwige, de mensen de Tien Geboden. Tweeduizend jaar geleden zond Hij Zijn zoon, Jezus, de Christus, naar de aarde, die ons de Bergrede leerde. God, de Almachtige, liet ons mensen niet zonder Zijn woord.

bestellen                                                                                                                                  140 blz.  GRATIS

De profeet rehabiliteert de grote profeten van het Oude Testament en de leer van Jezus. Hij onthult de achtergronden, die tot de schending van de dieren en de natuur hebben geleid.

Uit de tekst: Het dier klaagt: Wij dieren vragen: waarom kwellen jullie je medeschepsels? Heeft het kwaad in alle harten van de mensen zijn intrek genomen?

Wij dieren willen ook graag ons leven leven, net als ieder mens. Jullie hebben mij de dood ingeplant, ellende en steeds grotere ellende, bitter verdriet, steeds grotere jammer, pijn, pijn, ondraaglijke pijn. Wat hebben jullie daaraan? Horen jullie niet? Zien jullie dan niet?

De profeet klaag aan: De dieren hebben de mensen geen kwaad gedaan. Waarom doen de mensen de dieren zoveel onnoemelijk leed aan? De massa der mensen heeft geen voorbeelden meer. De kerkelijke ambtsdragers, die voor de mensen een voorbeeld moeten zijn in ethiek en moraal, worden gewetenloos en glijden op de glijbaan van het ego naar beneden ... Wat drijft de mens, om zo onmenselijk te handelen?

bestellen                                                                                                                                    27 blz. GRATIS

In deze uitgave van "De Profeet" beantwoordt Gabriële talrijke vragen over Universeel Leven en het in praktijk brengen van de geestelijk-goddelijke leer, vooral in het zakenleven. De Christus Gods sprak en spreekt in de huidige tijd weer en verklaart de wetmatigheden van de Bergrede, die ook een compleet nieuw geestelijk-ethisch en moreel bedrijfssysteem voor deze wereld bevatten, dat ontstaat door de vervulling van het hoofdgebod van de Gods- en naastenliefde.

Uitvoerig verklaart Gabriële het oerchristelijke bedrijfssysteem van de Christusbedrijven en eindigt dan met de volgende uiteenzettingen:

»Waar de oerchristelijke principes gelijkheid, vrijheid, eenheid, broederlijkheid en gerechtigheid slechts woorden blijven, die eventueel in een zondagspreek van de kansel worden gesproken, maar in het dagelijkse leven, in het gezin, op het werk, in het bedrijf, niet worden nagestreefd en geleefd, daar volgt men Jezus niet na, die sprak van het vervullen van Zijn leer, het in praktijk brengen en die met Zijn leven daarvoor zelf het beste voorbeeld was.

Wie het geloof predikt, maar de noodzakelijkheid van het praktizeren van de geloofsinhoud, bijv. op het werk, negeert, kan niet begrijpen, dat geloof en leven een eenheid behoren te zijn, die begrijpt Jezus van Nazareth niet – ja, hij kent Hem zelfs niet. Overigens kent hij ook de grondwet van onze staat niet, waarvoor de principes gelijkheid, vrijheid en sociale gerechtigheid eveneens waarden zijn van centrale betekenis.«

bestellen                                                                                                                                    43 blz. GRATIS

In deze uitgave van "De Profeet" volgen we een gesprek van een Christusvriend met Gabriële over het gedrag van "christenen" in verschillende steeds weer terugkerende evenementen in de loop van het jaar.

Zo wordt er o.a. uitvoerig gesproken over Kerstmis en hoe dit feest ontaard is in een spektakel, waaraan, zoals ze zegt, »zich alleen diegene tenslotte kan onttrekken, die zich bezighoudt met de navolging van Jezus en innerlijke waarden opbouwt«;

over het nieuwjaarsfeest, waarin "christenen" enkele honderden miljoenen voor vuurwerk de lucht injagen, waarmee veel arme mensen zouden kunnen worden geholpen; over carnaval, de vastentijd, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, vakantietijd. Gabriële beschrijft op een heldere en kritische manier, hoe z.g. "christenen" zich in deze dagen gedragen en vaak misdragen, wat in schrille tegenstelling staat tot hetgeen ons in de Tien Geboden en de Bergrede geleerd werd.

Gabriële: "Mijn hartewens in deze brochure "De Profeet" is, dat veel mensen mijn woorden ter harte nemen en de kreet, de oproep horen van een werktuig van God, die luidt: Volgt geen mensen na! Volgt Jezus, de Christus, na en denkt na over Zijn uitspraken: wat jij wilt, dat anderen voor jou doen, doe dat eerst voor hen. Of: wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat geldt ook voor dieren en alle levensvormen der aarde."

bestellen                                                                                                                                    40 blz. GRATIS

In deze uitgave van "De Profeet" stelt een dorpsgenoot openhartige vragen aan Gabriële, die zij uitvoerig beantwoordt.

Op zijn vraag over katholieken, protestanten en oerchristenen, hoe de oerchristenen in Universeel Leven denken en leven, verklaart Gabriële, dat we allen broeders en zusters zijn, kinderen van onze hemelse Vader, God, en dat de oerchristenen streven naar een leven volgens de Tien Geboden en de Bergrede. Zij verklaart, dat men geen uiterlijke kerken en erediensten nodig heeft, omdat God in ieder van ons woont.

Zij beantwoordt vragen over de dood en hoe wij met de begrafenis omgaan, over reïncarnatie, over de wet van zaad en oogst, over de wantoestanden in deze wereld, over de instituties kerk, die de mensen op een dwaalspoor hebben gebracht, over de genade van God, over het profetenambt, over partnerschap en huwelijk, over de Bondgemeente Nieuw Jeruzalem en zo meer.

Gabriële: "Voor de overwinning komt altijd de strijd, in het bijzonder in de kleine situaties van alledag. Christus is ons voorbeeld, en Hij staat ons met Zijn kracht bij, wanneer wij op Hem afgestemd blijven. Als wij Zijn geboden naleven, verandert in en om ons heen veel ten goede."

"Erken je, wat tegenover de wetmatigheden van God staat, berouw dan en bereinig het door om vergeving te vragen, te vergeven en het weer goed te maken, voor zover dat nog mogelijk is. En als je deze erkende fouten en liefdeloosheden, je zonden dus, niet meer doet, kom je langzaam tot jezelf en krijg je steeds meer het onderscheidingsvermogen tussen hetgeen wat waar en onwaar is. Dan hoef je niet meer zo vaak te gissen en te vragen – het wordt je van harte gegeven, omdat God de gevende liefde is."

bestellen                                                                                                                                    72 blz. GRATIS

In deze brochure van "De Profeet" heeft Gabriële contact met een jongere, wiens vragen zij op een vriendelijke en openhartige wijze beantwoordt.

Het leeftijdverschil is groot en Martin, zoals de jeugdige vragensteller heet, vraagt aan Gabriële, hoe zij nu als jong meisje haar leven gestalte zou geven. Gedetailleerd vertelt ze, hoe zij in deze tijd met alles zou omgaan en hoe zij nu met haar ontsloten bewustzijn haar leven zou inrichten.

Hij stelt vragen over kleding en modetrends, over piercing enz., over het generatieverschil, het lage niveau van deze maatschappij, over huwelijk en gezin, de kerkelijke leer, over vriendschap, reïncarnatie, milieuvervuiling, werkeloosheid, over genetische manipulatie, klonen, over ethisch-morele waarden, beroepskeuze, verslaving, seksualiteit enz.

Zij verklaart hem op zijn vraag naar geestelijke waarden, hoe hij ethisch-morele waarden kan ontwikkelen, hoe hij, door te trachten naar de Tien Geboden en de Bergrede te leven, mee kan werken aan een hoogstaande en vreedzame maatschappij.

Gabriële: "Beste jongeman, iedereen heeft de vrije wil, de hogere ethiek en moraal aan te nemen, dus de principes van moreel-zedelijk gedrag. Wie spreekt over de christelijke ethiek en er zich niet aan houdt, is het slechtste voorbeeld voor de jeugd. Wil je bijdragen tot een betere ethisch-morele maatschappij met hogere waarden, kijk dan niet naar de politici en hun gedrag, noch naar een of ander mens, maar zoals reeds gezegd, naar Jezus van Nazareth."

bestellen                                                    ISBN 3-89201-167-2 - 255 blz. - € 12,50 incl. BTW plus verzendkosten

De spanwijdte van dit fundamentele werk is buitengewoon; het geeft informatie over de geestelijke samenhangen, die anders nergens te vinden zijn. De lezer ervaart over de ontwikkelingsgang van de schepping van het geestelijke universum, over diens opbouw en over de achtergronden, die tot de val leidden. Eveneens brengt dit werk details over de grensgebieden tussen geest en materie, over de ontwikkeling tot mens, over processen, die de mens door de omgang met zijnsgelijken en met de krachten van de natuur opriep en oproept, zowel als over de werking van gedachtekrachten op het leven van het individu en op zijn omgeving, over verleden, heden en toekomst van de aarde, enzovoort - steeds in samenhang met de goddelijke wetmatigheden, die in al het Zijn en het bestaan, in alle structuren en veranderingen werken.

Van de verklaring over de oorzaken van hetgeen tot disharmonie, ziekten en vernietiging heeft geleid, tot aanwijzingen en raadgevingen voor een geestelijk bewuste levenshouding, bevat dit uitvoerige werk hulp na hulp voor degene, die zijn denken en doen wil veranderen, die de zelfgenezende krachten wil activeren en tot een zinvol, godbewust leven wil komen, dat ook de verantwoording voor de planeet aarde en de natuur inhoudt.

bestellen                                                        ISBN 3-89201-152-4 - 98 blz. - € 9,90 incl. BTW plus verzendkosten

Een boek over »oerchristelijke geloofsgenezing« - een boek voor mensen dus, die het gaat om hun gezondheid? Niet alleen! Een boek, dat iedereen bijbrengt, waar het in het leven werkelijk op aankomt. Wie dat niet interesseert, wie toch al denkt, dat het mensenleven er nu eenmaal is, om geleefd te worden en met de dood sowieso alles voorbij is, kan dit boek wegleggen en doen, wat voor hem op het moment levenswaarde heeft, of lezen, wat hij de moeite waard vindt om te lezen.

Maar wie het belangrijk vindt, zijn aardse dagen met een goede instelling te vullen, zijn tijd te benutten, met zichzelf en met zijn medemensen in het reine en in harmonie te komen, dus in een vreedzaam, actief met-elkaar en voor-elkaar, wie bovendien nog het geluk wil beleven, dichter bij God en zijn oereeuwige wezen te komen, de standvastigheid en geborgenheid in het eigen innerlijk te bespeuren en de kracht te ervaren, die in een waarachtig positief leven ligt, vindt in dit boek een onschatbare hulp. Hij zal, wanneer hij hetgeen hij uit de woorden van de profetes, Gabriële, opneemt, in zijn dagelijkse leven vruchtbaar laat worden, niet alleen vrijer en vreedzamer, gezonder en gelukkiger door zijn aardse leven gaan, maar hij zal zich ook op het einde daarvan niet in de fatale situatie bevinden, die gekenmerkt wordt door het bittere »te laat«. Hij zal - in het duidelijke inzicht, dat ons in het moment van de terugblik wordt geschonken - dus niet hoeven te zeggen: »Had ik de kostbare aardse dagen toch maar benut! Zoveel goede kansen heb ik verknoeid, omdat ik niet wist - of er niet op gelet heb -, waar het eigenlijk op aan kwam. Ach, kon ik toch nog één keer alles beter doen!«

Waar het eigenlijk op aan komt - dat zegt Gabriële ons allen in dit boek steeds en steeds opnieuw, belicht het uit de meest verschillende perspectieven, maakt ons de geestelijke samenhangen bewust, geeft hulp, raad, bemoediging en richtlijnen, spreekt zowel ons verstand alsook ons hart aan, brengt in ons de ene keer deze, dan weer de andere snaar tot trillen met oneindig geduld, opdat we het eindelijk begrijpen en vooral ook de stap kunnen zetten van inzicht naar handelen.

bestellen                                                      ISBN 3-89201-119-2 - 190 blz. - € 4,50 incl. BTW plus verzendkosten

In het menselijke lichaam, een natuurlichaam, worden de krachten van de natuur als genezende krachten voor die mens werkzaam, die zich daarvoor openstelt. Hoe dit op de juiste manier kan gebeuren, wordt in deze openbaring uit de Geest Gods gedetailleerd uitgelegd.

In naam en volgens de wil van God, de almachtige Geest, openbaart zich door de profetes van God, de cherubijn van de goddelijke Wijsheid, op aarde geestelijk leermeester Broeder Emanuel genaamd, de verantwoordelijke dienaar van de Heer in Zijn werk. Dit veelzijdige geschrift geeft de mensheid een diep inzicht in de wetten van God.

De etherkrachten, die juist in deze openbaring vaak worden genoemd, zijn de wet van de Geest. De eeuwige wet van God berust op vloeiende, eeuwig geestelijk-goddelijke ether. De goddelijke ether is tegelijk genees- en levenskracht. Deze voedt zowel de reine wezens als de zielen en mensen en vooral degenen, die zich tot God, hun Heer en Vader in Jezus Christus, hun Verlosser, wenden.

Deze openbaring is zeer serieus te nemen. Daarin wordt de activering en de toepassing van de goddelijke etherkrachten geopenbaard. Het is onze lezers aan te raden, deze krachten alleen dan op te wekken, als zij een God-welgevallig leven willen leiden. Iedereen, die deze wetmatige krachten niet met God en onder Zijn leiding ontsluit, misschien alleen al door lichtvaardig te handelen, wordt gewaarschuwd, dat hij daar vroeg of laat onder kan lijden. Deze openbaring wordt gegeven aan mensen van goede wil, die naar God zoeken, als een geschenk voor geestelijk inzicht en rijping. De goddelijke wereld heeft de wens, dat alle mensen hun leven serieus veranderen en deze innerlijke krachten van God gebruiken.

Enkele fundamentele waarheden worden in dit werk herhaald, omdat de mens, om het levensdoel te bereiken, op deze grondprincipes van het leven moet bouwen. Deze herhalingen van de geestelijke wetten zijn noodzakelijk, opdat de verklaringen op zich, telkens in het juiste perspectief en niet op zichzelf staand worden gezien, opdat ieder mens van goede wil de details kan begrijpen en een beter inzicht geven.

bestellen                                                        ISBN 3-926056-66-5 - 57 blz. - € 2,05 incl. BTW plus verzendkosten

Christus openbaarde zich en zond Zijn genezende stromen in de zielen van de aanwezigen. Wie Zijn woorden in zijn hart opneemt, zal ook Zijn genezende stralen voelen.

Christus is de Verlosser van alle mensen en zielen. Zijn genees- en levenskracht is in ieder van ons. Hij is de innerlijke arts en genezer in het hart van ieder mens. We kunnen ons elk moment tot de innerlijke heilstroom van de liefde wenden – door juist te voelen, te denken, te spreken en te handelen, door ons bewust af te stemmen op de kracht van de goddelijke liefde, God.

God openbaart zich nu opnieuw aan ons mensen door het profetische woord. Door Zijn leerprofetes, Gabriële in Würzburg, ontvangen wij diepgaande onderwijzingen uit de rijkdom van Zijn wijsheid en liefde. Gedurende een Christusstraling laat de Heer Zijn genezende stralen rechtstreeks in ziel en lichaam stromen. Iedereen, die zich helemaal voor Hem opent en zich aan Hem toevertrouwt, kan de genezende krachten van Zijn liefde ontvangen. Hij wil ons van alles bevrijden, wat ons bedrukt en belast. Hij ziet ons als volmaakte kinderen van God: gezond, vol van licht en liefde, stralend, rein en mooi.

Hij spreekt de ziel aan, schenkt haar versterkt kracht en verheft haar. Het heil van de ziel, het innerlijke heil, gaat voor. Via de ziel kan dan ook het lichaam de ontbrekende krachten ontvangen – al naar gelang, hoe de mens zich voor de genezende stralen opent, hoe hij zijn fouten inziet en berouwt. In de mate waarin het goed is voor ziel en mens, wordt ons ook hulp, verlichting of genezing gegeven – want in alles geschiedt Zijn wil.

De helpende en genezende krachten houden alleen dan aan, wanneer wij een positief, op God afgestemd leven leiden. De Heer zei terecht: „Ga heen en zondig niet meer!“

Door een leven van onbaatzuchtige liefde, die onze gevoelens en handelingen doordringt en vervult, begeven we ons steeds meer in de goddelijke stroom van het licht. We leven steeds meer in en uit Zijn Geest van de absolute, hoogste energie. En wie in deze geest leeft, is ook verregaand vrij van ziekte en nood – want in God bestaat alleen gezondheid.

bestellen                                                                                                                                   52 blz.  GRATIS

Hebben wij mensen werkelijk geloofd, dat het geen uitwerking zou hebben, als wij eeuwenlang onze woonplaneet, de aarde, steeds meer uitbuiten en verontreinigen en Gods schepselen, de dieren, op de schandelijkste manier minachten, mishandelen en doden? Dan hebben wij ons vergist, want nu heet het: de maat is vol – het is genoeg! Na al het gruwelijke, dat de mens de dieren en de natuur heeft aangedaan is nu de mens zelf aan de beurt. Wat dat betekent, laat de Profeet duidelijk en zonder compromissen zien. Wie zit er achter dit vernietigende handelen – en wie doet er mee? Het staat iedereen vrij, de indringende woorden van de profeet ter harte te nemen, om nog iets te veranderen – of te denken, dat dit alles hem niet aangaat. In ieder geval geldt:

Het is zoals het is. Er verandert niets meer aan de zaak, of men er nu in gelooft of niet.

Zo menigeen denkt: »Er bestaat geen God. Als er een almachtige en wijze hemelse Vader zou zijn, dan zou Hij hetgeen er momenteel allemaal aan negatiefs in de wereld gebeurt, niet toelaten.« Misschien heeft de kerkelijke overheid in het geheim dezelfde mening. De kerk scheept de waarheidszoekers hardnekkig af met het probate kerkelijke smoesje: »God laat niet in Zijn geheimen schouwen«.

Wat er echter met de dieren en de natuurrijken gebeurt, is geen geheim meer. Het is duidelijk, dat de mens de veroorzaker is van deze gruwelijkheden. En de mens zegt: »Waarom grijpt God niet in? Waarom helpt Hij niet?«

Wie zou God moeten helpen? Moet Hij de dieren en de natuur meer levenskracht geven, opdat ze de martelingen beter doorstaan en nog radicaler kunnen worden uitgebuit, uit winstbejag kunnen worden geslacht en vermoord? Daarmee zou Hij de »vorst van de wreedheid« helpen, die van de aarde een tranendal maakte. - Of moet God de mensheid ombrengen, net zoals de mens het met de dieren doet? In elk geval zouden de dieren dan met rust worden gelaten door de mensen! - Of moet God het menselijke organisme versterken, opdat dit nog meer onwetmatig voedsel en genotmiddelen, ziekteverwekkers, gif, genetisch gemanipuleerde substanties en de straling van de menselijke verdorvenheid zonder schade aankan? Moet Hij dus de aanhangers van de vorst van de onderwereld in hun van God verwijderde en goddeloze manier van doen ondersteunen? - Daarbij stelt zich de vraag: wie is niet zijn aanhanger?

Wie in de kerk aan de preek over de geheimen van God gelooft, heeft gekozen. Hij heeft echter niet God gekozen, want God spreekt tot de mensen vanaf het begin van de mensheid. God, de Geest van de oneindigheid, sprak steeds opnieuw door spreekbuizen tot de mensen. Hij sprak tot alle generaties. Hij openbaarde Zich door verlichte mannen en vrouwen en door profeten. Door Mozes gaf God, de Eeuwige, de mensen de Tien Geboden. Tweeduizend jaar geleden zond Hij Zijn zoon, Jezus, de Christus, naar de aarde, die ons de Bergrede leerde. God, de Almachtige, liet ons mensen niet zonder Zijn woord.

bestellen                                                                                                                                  140 blz.  GRATIS

De profeet rehabiliteert de grote profeten van het Oude Testament en de leer van Jezus. Hij onthult de achtergronden, die tot de schending van de dieren en de natuur hebben geleid. Uit de tekst:

Het dier klaagt: Wij dieren vragen: waarom kwellen jullie je medeschepsels? Heeft het kwaad in alle harten van de mensen zijn intrek genomen? Wij dieren willen ook graag ons leven leven, net als ieder mens. Jullie hebben mij de dood ingeplant, ellende en steeds grotere ellende, bitter verdriet, steeds grotere jammer, pijn, pijn, ondraaglijke pijn. Wat hebben jullie daaraan? Horen jullie niet? Zien jullie dan niet? De profeet klaag aan:

De dieren hebben de mensen geen kwaad gedaan. Waarom doen de mensen de dieren zoveel onnoemelijk leed aan? De massa der mensen heeft geen voorbeelden meer. De kerkelijke ambtsdragers, die voor de mensen een voorbeeld moeten zijn in ethiek en moraal, worden gewetenloos en glijden op de glijbaan van het ego naar beneden ... Wat drijft de mens, om zo onmenselijk te handelen?

bestellen                                                                                                                                   32 blz.  GRATIS

Citaten betreffende het vegetarisme.

Argumenten tegen het eten van dieren.

  

bestellen                                                                                                                                   80 blz.  GRATIS

Citaten van Einstein tot Humboldt

Dit zeggen grote geesten over de jacht.

Citaten van Voltaire tot Theodor Heuss.

De geheimgehouden dierenliefde van Jezus.

Antieke schriften bewijzen: de oerchristenen waren vegetariërs.

  

bestellen                                                                                                                                     flyer - GRATIS

Algemeen wordt aangenomen, dat men zonder vlees eten niet gezond zijn kan en als vegetariër gebrek lijdt aan bepaalde belangrijke voedingsstoffen.

In de "Acht voedingsleugens" wordt op een duidelijke manier uitgelegd, waarom dit totaal bezijden de waarheid is.

bestellen                                                                                    Duitse brochure met Nederlandse inleg - GRATIS

De dieren smeken ons: laat ons leven! Een aanklacht over de wreedheid en de wereldwijde rampzalige gevolgen van het consumeren van vlees.

  

Dit is Mijn woord – A en Ω

Het evangelie van Jezus – De Christusopenbaring, die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen

bestellen                                                 ISBN 978-3-00-042544-8 - 44 blz. - € 4,50 incl. BTW plus versendkosten

bestellen                                                        ISBN 3-89201-118-4 - 43 blz. - € 6,50 incl. BTW plus verzendkosten

Woorden van onze hemelse Vader en van onze Verlosser Christus, gegeven door middel van de profetes van de Heer, Gabriële, Würzburg.

Dit kleinood van diepgaande wijsheden van het leven is een gave van onze eeuwige Vader en Zijn zoon, doorgegeven aan de profetes van onze tijd. Het zijn zaadkorrels van inzicht voor al degenen, die hun hart ervoor openstellen en ze in zich opnemen. Als we het licht daarin, de kracht van het Goddelijke, in ons laten werken, zal het ons diepgaande en verregaande inzichten schenken.

Samenhangen tussen ons innerlijke en uiterlijke leven kunnen dan door ons worden ontsloten en de kracht, die tot ontwikkeling brengt wat al in ons ligt, zal ons verder leiden naar de vervulling van een geestelijk, goddelijk leven.

De geboden van God door Mozes zijn een liefdegave en een levenshulp van de Eeuwige voor Zijn mensenkinderen, uittreksels uit de alomvattende eeuwige wet van de oneindigheid.

Wie deze geboden bewust begrijpt, zal erkennen: zonder het woord van God in praktijk te brengen, slijt de mens zijn leven, onwetend wie hij is en waarom hij in het tijdelijke zijn bestaan heeft.

De geboden van God helpen de mens om hogere ethische en morele waarden te bereiken, waardoor hij zich verfijnt in zijn denken, spreken en handelen.

Hij veredelt zijn zintuigen en ontwikkelt hogere levensperspectieven.

bestellen                                                    ISBN 3-89201-114-1 - 993 blz. - € 15,00 incl. BTW plus verzendkosten

Christus, de zoon van God, die in Jezus van Nazareth op aarde leefde en onderwees, spreekt weer tot ons mensen, door profetenmond. Van Hemzelf ervaren wij gedetailleerd, hoe Hij als Jezus werkelijk heeft geleefd, wat Hij heeft onderwezen, hoe Hij gewerkt heeft - en zo meer.

Sinds meer dan 35 jaar schenkt de Geest Gods ons door een vrouw, die Hij Zijn profetes en verkondigster noemt, onze zuster Gabriële, Würzburg, Duitsland, een overvloed aan openbaringen, die aan gedetailleerdheid en diepgang alles, wat er tot nu toe was, overtreffen. »Dit is Mijn woord« neemt daarin een centrale plaats in.

Het ontstaan van »Dit is Mijn woord« berustte op de wens van de Christus Gods, dat voor de mensen van deze tijd en voor de mensheid in de komende tijd, de feiten over Zijn leven en denken als Jezus van Nazareth, waarheidsgetrouw opgeschreven worden. Opbouwend op de waarheid in een reeds voorhanden evangelie »Das Evangelium Jesu. Was war vor 2000 Jahren?« (Het evangelie van Jezus. Wat gebeurde er 2000 jaar geleden?), voegde de Christus Gods nu verdere waarheden aan Zijn woord toe. Deze woorden maken het buitengewone uit van dit werk.

Zo vinden we in »Dit is Mijn woord« in elk van de 96 hoofdstukken telkens enkele verzen uit het »Evangelium Jesu« in cursief schrift. Daaraan sluit de Heer met Zijn verderleidende woorden aan: »Ik, Christus, verklaar, verbeter en verdiep het woord:« - wat dan volgt is Zijn woord voor ons mensen van deze tijd en de komende tijden, een authentiek werk van buitengewone helderheid, van grote diepgang en tijdloze geldigheid.

Wiens hart kan worden beroerd, erkent de grote Geest van liefde en vrede, die van zichzelf zegt: »Mijn schapen kennen Mijn stem.

Dit boek, dat uit drie delen bestaat, wordt tijdelijk aangeboden voor € 15,00, omdat het

t.z.t in één deel wordt gedrukt.

bestellen                                                 ISBN 978-3-89201-259-7 - 65 blz. - € 5,00 incl. BTW plus verzendkosten

God heeft tijdig gewaarschuwd. De bedreigende toestand van deze wereld, waarin de catastrofen toenemen en de overhand nemen, kan voor geen waakzame tijdgenoot meer verborgen blijven. Uit berichten van de wetenschap wordt duidelijk, dat de situatie van de wereld zich dramatisch heeft verslechterd en de toekomstperspectieven zich steeds meer verduisteren.

"Hoe kan God de catastrofen, de ingrijpende veranderingen van de aarde en het sterven toelaten? Waarom grijpt God niet in?", vraagt zich beslist menige lezer af.

In deze brochure tonen wij aan, dat God de mensen geen catastrofen zendt – integendeel: God heeft tijdig gewaarschuwd!

bestellen                                                    ISBN 3-89201-212-1 - 124 blz. - € 16,00 incl. BTW plus verzendkosten

Hij spreekt geen bijbeltaal. 2000 Jaar geleden sprak Jezus van Nazareth: »Ik zou jullie nog veel kunnen zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. Als echter de Geest der waarheid komt, zal hij jullie in de gehele waarheid leiden.« Dit geschiedde en gebeurt nu door Gabriële, de leerprofetes en verkondigster van God voor onze tijd, waarin een geweldige omwenteling en een geestelijke bewustwording op komst is, de grootste tijdwende sinds mensenheugenis.

God geeft en geeft in overvloed. God biedt ons Zijn waarheid, Zijn licht, Zijn kracht, Zijn verduidelijking en bewegwijzering, Zijn liefde aan. Hij spreekt weer Zijn directe woord door Zijn profetes en geeft antwoorden op de basisvragen van de mens, vooral over de geestelijke samenhang, die in de bijbel niet verklaard zijn: over de zin en het doel van het aardse leven, de vrijheid van elk wezen, over oorzaak en gevolg, over de onsterfelijke ziel en de reïncarnatie, over de verlossersdaad van Christus, over de oneindige liefde van God voor ieder mens en voor de hele schepping en nog veel meer.

bestellen                                                                                        120 blz.  € 4,50 incl. BTW plus verzendkosten

De Bergrede is een uittreksel uit het boek »Dit is Mijn woord. Alfa en omega. Het evangelie van Jezus. De Christusopenbaring, die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen.« Het is een werk voor alle naar het geestelijke strevende mensen.

Jezus van Nazareth stond met beide benen op de grond. Zijn leven was bescheiden en eenvoudig. Hij leefde de geboden van God – Zijn voorbeeld kan voor ons een maatstaf voor ons leven zijn. In dit boekje brengt Christus zelf ons via het profetische woord Zijn eenvoudige leer bij.

Concrete levensaanwijzingen voor een leven volgens Gods wetten in het dagelijkse leven:

Hoe gedraag ik mij juist t.o.v. mijn naaste?

Hoe kom ik God in mijn naaste nader?

Hoe kan ik mijn leven veranderen, om vredelievend, evenwichtig en dynamisch te zijn?

Eenvoudige levensregels, zoals bijvoorbeeld »Wat je van je naaste verwacht, doe dat eerst zelf« en »Wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.«

Wie deze levensregels verwezenlijkt, ervaart de revolutionaire positieve werking in zijn leven.

bestellen                                                 ISBN 978-3-89201-259-7 - 65 blz. - € 5,00 incl. BTW plus versendkosten

God heeft tijdig gewaarschuwd. De bedreigende toestand van deze wereld, waarin de catastrofen toenemen en de overhand nemen, kan voor geen waakzame tijdgenoot meer verborgen blijven. Uit berichten van de wetenschap wordt duidelijk, dat de situatie van de wereld zich dramatisch heeft verslechterd en de toekomstperspectieven zich steeds meer verduisteren.

"Hoe kan God de catastrofen, de ingrijpende veranderingen van de aarde en het sterven toelaten? Waarom grijpt God niet in?", vraagt zich beslist menige lezer af.

In deze brochure tonen wij aan, dat God de mensen geen catastrofen zendt – integendeel: God heeft tijdig gewaarschuwd!

bestellen                                                                                                                                   40 blz.  GRATIS

Eeuwenlang werd de mensen wijsgemaakt, dat de bijbel het "ware woord van God" zou zijn, een pretentie, waar nauwelijks iemand aan twijfelde. Al bevat hij ook gedeelten van de waarheid, toch is aangetoond: de bijbel is vervalst. Wie moeite heeft met deze voorstelling, kan lezen, wat de kerkleraar Hieronymus, die van de toenmalige paus de opdracht kreeg, een uniforme bijbel samen te stellen, zelf daartoe zegt: „Zal men ooit een mens vinden ..., die mij niet, zogauw hij deze band (bijbel) in de hand neemt ..., luidkeels voor een vervalser en religieschender uitmaakt, omdat ik de stoutmoedigheid had, het een en ander aan de oude boeken toe te voegen, te veranderen of te verbeteren?“

In de door de kerk als het woord Gods verkondigde teksten van het Oude Testament wordt God vaak als een bloeddorstig monster voorgesteld, dat tot moord, roofmoord, volkerenmoord, oorlog en het slachten van dieren oproept. Ook in het Nieuwe Testament waren er van het begin af aan graverende tegenstrijdigheden. Later werd er aan de teksten lustig verder vervalst. Ondanks dat is voor de instituties protestant en katholiek de bijbel het „ware woord van God“ en de „enige richtsnoer“ – deels met rampzalige gevolgen voor mens en dier.

bestellen                                                                                                                                   80 blz.  GRATIS

bestellen                                                                                                                                   32 blz.  GRATIS

Citaten betreffende het vegetarisme.

Argumenten tegen het eten van dieren.

  

Citaten van Einstein tot Humboldt

Dit zeggen grote geesten over de jacht.

Citaten van Voltaire tot Theodor Heuss.

De geheimgehouden dierenliefde van Jezus.

Antieke schriften bewijzen: de oerchristenen waren vegetariërs.

  

bestellen                                                                                                                                      Flyer  GRATIS

Hierin vindt u alle Nederlandse boeken en brochures, die in onze tijd door Gabriële, de profetes en afgezante van God, zijn gegeven.

  

bestellen                                                                                                                                    15 blz. GRATIS

Uit de gelijknamige tv-zending door Gabriële:

"Wat ik graag wil is: voor God pleiten, niet voor mij, niet voor een traditionele gemeenschap, alleen voor God.

Ik wil Hem dicht bij mijn medemensen brengen. Ik heb God, het leven, diep in mijn ziel gevonden en ik weet: Hij heeft ons allen lief, want Hij heeft ons als onze eeuwige Vader in het hart geschouwd en geschapen.

Hij is in de natuur. Hij is het leven, het licht, in ieder dier, in elke plant, in elke steen, in elke machtige boom. God is in de oerbasis van je ziel. God is met jou en in jou".

bestellen                                                                                                                                   29 blz.  GRATIS

Tweeduizend jaar geleden kondigde Jezus van Nazareth aan: Als de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie in alle waarheid leiden. Dit gebeurde en gebeurt nu door Gabriële, de profetes en afgezante van God voor onze tijd.

In Zijn grote openbaringswerk Dit is Mijn woord. Alfa en Omega. Het  evangelie van Jezus.

De  Christusopenbaring, die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen, verklaart Christus zelf gedetailleerd en omvatttend de waarheid over Zijn leven en de leer van de Nazarener.

Hij verbetert, wat onjuist werd geleerd, brengt ons bij, wat tot nu toe verzwegen werd, en nog veel, veel meer dan dat – de "zuivere  waarheid", zoals Hij het als Jezus reeds had beloofd.

bestellen                                                                                                                                     flyer - GRATIS

Algemeen wordt aangenomen, dat men zonder vlees eten niet gezond zijn kan en als vegetariër gebrek lijdt aan bepaalde belangrijke voedingsstoffen.

In de "Acht voedingsleugens" wordt op een duidelijke manier uitgelegd, waarom dit totaal bezijden de waarheid is.

bestellen                                                                                    Duitse brochure met Nederlandse inleg - GRATIS

De dieren smeken ons: laat ons leven! Een aanklacht over de wreedheid en de wereldwijde rampzalige gevolgen van het consumeren van vlees.

  

bestellen                                                                                                                                   40 blz.  GRATIS

Eeuwenlang werd de mensen wijsgemaakt, dat de bijbel het "ware woord van God" zou zijn, een pretentie, waar nauwelijks iemand aan twijfelde. Al bevat hij ook gedeelten van de waarheid, toch is aangetoond: de bijbel is vervalst. Wie moeite heeft met deze voorstelling, kan lezen, wat de kerkleraar Hieronymus, die van de toenmalige paus de opdracht kreeg, een uniforme bijbel samen te stellen, zelf daartoe zegt: „Zal men ooit een mens vinden ..., die mij niet, zogauw hij deze band (bijbel) in de hand neemt ..., luidkeels voor een vervalser en religieschender uitmaakt, omdat ik de stoutmoedigheid had, het een en ander aan de oude boeken toe te voegen, te veranderen of te verbeteren?“

In de door de kerk als het woord Gods verkondigde teksten van het Oude Testament wordt God vaak als een bloeddorstig monster voorgesteld, dat tot moord, roofmoord, volkerenmoord, oorlog en het slachten van dieren oproept. Ook in het Nieuwe Testament waren er van het begin af aan graverende tegenstrijdigheden. Later werd er aan de teksten lustig verder vervalst. Ondanks dat is voor de instituties protestant en katholiek de bijbel het „ware woord van God“ en de „enige richtsnoer“ – deels met rampzalige gevolgen voor mens en dier.

bestellen                                                                                                                                   52 blz.  GRATIS

Hebben wij mensen werkelijk geloofd, dat het geen uitwerking zou hebben, als wij eeuwenlang onze woonplaneet, de aarde, steeds meer uitbuiten en verontreinigen en Gods schepselen, de dieren, op de schandelijkste manier minachten, mishandelen en doden? Dan hebben wij ons vergist, want nu heet het: de maat is vol – het is genoeg! Na al het gruwelijke, dat de mens de dieren en de natuur heeft aangedaan is nu de mens zelf aan de beurt. Wat dat betekent, laat de Profeet duidelijk en zonder compromissen zien. Wie zit er achter dit vernietigende handelen – en wie doet er mee? Het staat iedereen vrij, de indringende woorden van de profeet ter harte te nemen, om nog iets te veranderen – of te denken, dat dit alles hem niet aangaat. In ieder geval geldt:

Het is zoals het is. Er verandert niets meer aan de zaak, of men er nu in gelooft of niet.

Zo menigeen denkt: »Er bestaat geen God. Als er een almachtige en wijze hemelse Vader zou zijn, dan zou Hij hetgeen er momenteel allemaal aan negatiefs in de wereld gebeurt, niet toelaten.« Misschien heeft de kerkelijke overheid in het geheim dezelfde mening. De kerk scheept de waarheidszoekers hardnekkig af met het probate kerkelijke smoesje: »God laat niet in Zijn geheimen schouwen«.

Wat er echter met de dieren en de natuurrijken gebeurt, is geen geheim meer. Het is duidelijk, dat de mens de veroorzaker is van deze gruwelijkheden. En de mens zegt: »Waarom grijpt God niet in? Waarom helpt Hij niet?«

Wie zou God moeten helpen? Moet Hij de dieren en de natuur meer levenskracht geven, opdat ze de martelingen beter doorstaan en nog radicaler kunnen worden uitgebuit, uit winstbejag kunnen worden geslacht en vermoord? Daarmee zou Hij de »vorst van de wreedheid« helpen, die van de aarde een tranendal maakte. - Of moet God de mensheid ombrengen, net zoals de mens het met de dieren doet? In elk geval zouden de dieren dan met rust worden gelaten door de mensen! - Of moet God het menselijke organisme versterken, opdat dit nog meer onwetmatig voedsel en genotmiddelen, ziekteverwekkers, gif, genetisch gemanipuleerde substanties en de straling van de menselijke verdorvenheid zonder schade aankan? Moet Hij dus de aanhangers van de vorst van de onderwereld in hun van God verwijderde en goddeloze manier van doen ondersteunen? - Daarbij stelt zich de vraag: wie is niet zijn aanhanger?

Wie in de kerk aan de preek over de geheimen van God gelooft, heeft gekozen. Hij heeft echter niet God gekozen, want God spreekt tot de mensen vanaf het begin van de mensheid. God, de Geest van de oneindigheid, sprak steeds opnieuw door spreekbuizen tot de mensen. Hij sprak tot alle generaties. Hij openbaarde Zich door verlichte mannen en vrouwen en door profeten. Door Mozes gaf God, de Eeuwige, de mensen de Tien Geboden. Tweeduizend jaar geleden zond Hij Zijn zoon, Jezus, de Christus, naar de aarde, die ons de Bergrede leerde. God, de Almachtige, liet ons mensen niet zonder Zijn woord.

bestellen                                                                                                                                  140 blz.  GRATIS

De profeet rehabiliteert de grote profeten van het Oude Testament en de leer van Jezus. Hij onthult de achtergronden, die tot de schending van de dieren en de natuur hebben geleid. Uit de tekst:

Het dier klaagt: Wij dieren vragen: waarom kwellen jullie je medeschepsels? Heeft het kwaad in alle harten van de mensen zijn intrek genomen? Wij dieren willen ook graag ons leven leven, net als ieder mens. Jullie hebben mij de dood ingeplant, ellende en steeds grotere ellende, bitter verdriet, steeds grotere jammer, pijn, pijn, ondraaglijke pijn. Wat hebben jullie daaraan? Horen jullie niet? Zien jullie dan niet? De profeet klaag aan:

De dieren hebben de mensen geen kwaad gedaan. Waarom doen de mensen de dieren zoveel onnoemelijk leed aan? De massa der mensen heeft geen voorbeelden meer. De kerkelijke ambtsdragers, die voor de mensen een voorbeeld moeten zijn in ethiek en moraal, worden gewetenloos en glijden op de glijbaan van het ego naar beneden ... Wat drijft de mens, om zo onmenselijk te handelen?

bestellen                                                                                                                                    27 blz. GRATIS

In deze uitgave van "De Profeet" beantwoordt Gabriële talrijke vragen over Universeel Leven en het in praktijk brengen van de geestelijk-goddelijke leer, vooral in het zakenleven. De Christus Gods sprak en spreekt in de huidige tijd weer en verklaart de wetmatigheden van de Bergrede, die ook een compleet nieuw geestelijk-ethisch en moreel bedrijfssysteem voor deze wereld bevatten, dat ontstaat door de vervulling van het hoofdgebod van de Gods- en naastenliefde.

Uitvoerig verklaart Gabriële het oerchristelijke bedrijfssysteem van de Christusbedrijven en eindigt dan met de volgende uiteenzettingen:

»Waar de oerchristelijke principes gelijkheid, vrijheid, eenheid, broederlijkheid en gerechtigheid slechts woorden blijven, die eventueel in een zondagspreek van de kansel worden gesproken, maar in het dagelijkse leven, in het gezin, op het werk, in het bedrijf, niet worden nagestreefd en geleefd, daar volgt men Jezus niet na, die sprak van het vervullen van Zijn leer, het in praktijk brengen en die met Zijn leven daarvoor zelf het beste voorbeeld was.

Wie het geloof predikt, maar de noodzakelijkheid van het praktizeren van de geloofsinhoud, bijv. op het werk, negeert, kan niet begrijpen, dat geloof en leven een eenheid behoren te zijn, die begrijpt Jezus van Nazareth niet – ja, hij kent Hem zelfs niet. Overigens kent hij ook de grondwet van onze staat niet, waarvoor de principes gelijkheid, vrijheid en sociale gerechtigheid eveneens waarden zijn van centrale betekenis.«

bestellen                                                                                                                                    43 blz. GRATIS

In deze uitgave van "De Profeet" volgen we een gesprek van een Christusvriend met Gabriële over het gedrag van "christenen" in verschillende steeds weer terugkerende evenementen in de loop van het jaar.

Zo wordt er o.a. uitvoerig gesproken over Kerstmis en hoe dit feest ontaard is in een spektakel, waaraan, zoals ze zegt, »zich alleen diegene tenslotte kan onttrekken, die zich bezighoudt met de navolging van Jezus en innerlijke waarden opbouwt«;

over het nieuwjaarsfeest, waarin "christenen" enkele honderden miljoenen voor vuurwerk de lucht injagen, waarmee veel arme mensen zouden kunnen worden geholpen; over carnaval, de vastentijd, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, vakantietijd. Gabriële beschrijft op een heldere en kritische manier, hoe z.g. "christenen" zich in deze dagen gedragen en vaak misdragen, wat in schrille tegenstelling staat tot hetgeen ons in de Tien Geboden en de Bergrede geleerd werd.

Gabriële: "Mijn hartewens in deze brochure "De Profeet" is, dat veel mensen mijn woorden ter harte nemen en de kreet, de oproep horen van een werktuig van God, die luidt: Volgt geen mensen na! Volgt Jezus, de Christus, na en denkt na over Zijn uitspraken: wat jij wilt, dat anderen voor jou doen, doe dat eerst voor hen. Of: wat jij niet wilt, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat geldt ook voor dieren en alle levensvormen der aarde."

bestellen                                                                                                                                        40 blz.RATIS

In deze uitgave van "De Profeet" stelt een dorpsgenoot openhartige vragen aan Gabriële, die zij uitvoerig beantwoordt.

Op zijn vraag over katholieken, protestanten en oerchristenen, hoe de oerchristenen in Universeel Leven denken en leven, verklaart Gabriële, dat we allen broeders en zusters zijn, kinderen van onze hemelse Vader, God, en dat de oerchristenen streven naar een leven volgens de Tien Geboden en de Bergrede. Zij verklaart, dat men geen uiterlijke kerken en erediensten nodig heeft, omdat God in ieder van ons woont.

Zij beantwoordt vragen over de dood en hoe wij met de begrafenis omgaan, over reïncarnatie, over de wet van zaad en oogst, over de misère in deze wereld, over de instituties kerk, die de mensen op een dwaalspoor hebben gebracht, over de genade van God, over het profetenambt, over partnerschap en huwelijk, over de Bondgemeente Nieuw Jeruzalem en zo meer.

Gabriële: "Voor de overwinning komt altijd de strijd, in het bijzonder in de kleine situaties van alledag. Christus is ons voorbeeld, en Hij staat ons met Zijn kracht bij, wanneer wij op Hem afgestemd blijven. Als wij Zijn geboden naleven, verandert in en om ons heen veel ten goede."

"Erken je, wat tegenover de wetmatigheden van God staat, berouw dan en bereinig het door om vergeving te vragen, te vergeven en het weer goed te maken, voor zover dat nog mogelijk is. En als je deze erkende fouten en liefdeloosheden, je zonden dus, niet meer doet, kom je langzaam tot jezelf en krijg je steeds meer het onderscheidingsvermogen tussen hetgeen wat waar en onwaar is. Dan hoef je niet meer zo vaak te gissen en te vragen – het wordt je van harte gegeven, omdat God de gevende liefde is."

bestellen                                                                                                                                    72 blz. GRATIS

In deze brochure van "De Profeet" heeft Gabriële contact met een jongere, wiens vragen zij op een vriendelijke en openhartige wijze beantwoordt.

Het leeftijdverschil is groot en Martin, zoals de jeugdige vragensteller heet, vraagt aan Gabriële, hoe zij nu als jong meisje haar leven gestalte zou geven. Gedetailleerd vertelt ze, hoe zij in deze tijd met alles zou omgaan en hoe zij nu met haar ontsloten bewustzijn haar leven zou inrichten.

Hij stelt vragen over kleding en modetrends, over piercing enz., over het generatieverschil, het lage niveau van deze maatschappij, over huwelijk en gezin, de kerkelijke leer, over vriendschap, reïncarnatie, milieuvervuiling, werkeloosheid, over genetische manipulatie, klonen, over ethisch-morele waarden, beroepskeuze, verslaving, seksualiteit enz.

Zij verklaart hem op zijn vraag naar geestelijke waarden, hoe hij ethisch-morele waarden kan ontwikkelen, hoe hij, door te trachten naar de Tien Geboden en de Bergrede te leven, mee kan werken aan een hoogstaande en vreedzame maatschappij.

Gabriële: "Beste jongeman, iedereen heeft de vrije wil, de hogere ethiek en moraal aan te nemen, dus de principes van moreel-zedelijk gedrag. Wie spreekt over de christelijke ethiek en er zich niet aan houdt, is het slechtste voorbeeld voor de jeugd. Wil je bijdragen tot een betere ethisch-morele maatschappij met hogere waarden, kijk dan niet naar de politici en hun gedrag, noch naar een of ander mens, maar zoals reeds gezegd, naar Jezus van Nazareth."

Na ontvangst van Uw bestelling, ontvangt U per Mail een bevestiging, met de rekening en onze bankverbinding.

* zijn plichtvelden                Naam *


Adres *


Postcode - Woonplaats *


email *


Ter identificatie de laatste 4 cijfers van Uw bankrekeningnummer *


Mededeling

Stichting Universeel Leven Nederland